www.fatherdave.org2007 CVL XXII - Dougi throws an enormous kick